Het overbruggingsrecht

UF-12/9/2019

 

Werken als zelfstandige houdt altijd een zeker risico in: als je start, heb je geen enkele garantie over de hoeveelheid werk, het aantal orders of klanten. Je businessplan kan anders uitdraaien dan je in gedachten had. Soms moet je de moeilijke beslissing nemen om je activiteit stop te zetten of te onderbreken. Onder bepaalde voorwaarden heeft de zelfstandige die zijn activiteit stopzet, recht op een werkloosheidsuitkering (zie artikel "Zelfstandig en werkloos"). Voor wie echter geen aanspraak maakt op deze uitkering, bestaat er nog een ander “sociaal vangnet”, namelijk het overbruggingsrecht.

Dankzij de wet van 22 december 2016 tot invoering van het overbruggingsrecht kan een zelfstandige die zijn activiteit noodgedwongen moet stopzetten, onder bepaalde voorwaarden, een maandelijkse vergoeding (de zogenaamde "financiële uitkering") ontvangen en zijn rechten bij het ziekenfonds behouden. Dit recht werd onlangs uitgebreid.

Pont + Soleil.jpg

Wat houdt dat overbruggingsrecht in?

Dankzij dit recht geniet een zelfstandige, zonder een activiteit uit te oefenen of socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen:

 • een verzekering voor geneeskundige verzorging gedurende vier kwartalen;

 • kinderbijslag gedurende vier kwartalen;

 • een vergoeding (“uitkering” genoemd) gedurende 12 maanden.

Het bedrag van deze uitkering is gelijk aan het minimumpensioen van een zelfstandige.

Sinds 01 juli 2019 worden deze periodes verdubbeld als de zelfstandige minstens 15 jaar (60 kwartalen) heeft gewerkt en gedurende 60 kwartalen socialezekerheidsbijdragen heeft betaald die recht geven op een pensioen.

Op het overbruggingsrecht kan gedurende de beroepsloopbaan meermaals een beroep worden gedaan, maar de voordelen kunnen in totaal slechts worden toegekend gedurende deze vier kwartalen/12 maanden of acht kwartalen/24 maanden tijdens de gehele beroepsloopbaan.

Let wel: de periodes die door het overbruggingsrecht worden gedekt, worden niet gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandige.

Wie heeft er recht op?

Zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die:

 • in het kader van een collectieve schuldenregeling de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben;

 • door omstandigheden onafhankelijk van hun wil gedwongen worden elke zelfstandige activiteit te onderbreken;

 • zich in economische moeilijkheden bevinden en daarom elke zelfstandige activiteit officieel stopzetten.

Bij een faillissement van hun bedrijf worden hier nog de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten aan toegevoegd.

 Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

 • Je moet gedurende de vier kwartalen die voorafgaan aan het feit dat aanleiding geeft tot de aanvraag, voltijds zelfstandige geweest zijn en sociale bijdragen betaald hebben.

 • Je moet de voorlopige sociale bijdragen effectief betaald hebben voor minstens vier kwartalen tijdens het tijdvak van zestien kwartalen voorafgaand aan het feit dat aanleiding geeft tot de aanvraag.

 • Je mag geen beroepsactiviteit meer uitoefenen en geen recht kunnen laten gelden op een vervangingsinkomen vanaf de eerste dag die volgt op de dag waarop het feit zich voordoet dat aanleiding geeft tot de aanvraag.

 • Je moet je hoofdverblijfplaats in België behouden.

Opgelet! Zelfstandigen kunnen het overbruggingsrecht slechts genieten op voorwaarde dat ze:

 • niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor frauduleus faillissement van de onderneming;

 • hun onvermogen niet hebben bewerkstelligd bij het verzoek om minnelijke aanzuiveringsregeling of in het kader van een collectieve schuldenregeling;

 • het overbruggingsrecht niet hebben verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen;

 • niet vrijwillig de omstandigheden hebben veroorzaakt die hebben geleid tot de opschorting van hun activiteiten.

Wanneer en hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige het laatst was aangesloten, ten laatste binnen het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het feit dat heeft geleid tot de stopzetting van de activiteit, zich heeft voorgedaan.

De aanvraag kan worden ingediend met een aangetekend schrijven, door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse tegen ontvangstbewijs of via elektronische weg.

Het sociaal verzekeringsfonds zal op zijn beurt de zelfstandige vragen om binnen de 30 dagen een inlichtingenformulier in te vullen.

Neem gerust contact op met onze dienst “United Freelancers” om na te gaan of je het overbruggingsrecht of andere sociale uitkeringen kan genieten!