Afschaffing van de carenzperiode voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen vanaf 1 juli 2019

Op 22 mei heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een wet aangenomen tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een moederschaps- en uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

Hospital room

Vanaf 01 juli 2019 krijgen zelfstandige werknemers die langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte, vanaf de eerste ziektedag een uitkering van hun ziekenfonds.

De carenzperiode (periode die niet door het ziekenfonds wordt vergoed) zal dus niet meer gelden als de arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen bedraagt.

Voorheen werden zelfstandigen pas vergoed vanaf de 15de ziektedag.

Deze verandering maakt deel uit van de wens om het sociale statuut van zelfstandigen te verbeteren, waar United Freelancers volledig achter staat. We mogen niet vergeten dat nog niet zo lang geleden zelfstandigen pas na dertig dagen ziekte een uitkering kregen. Als gevolg hiervan werden ze vaak gedwongen om te werken, zelfs als ze ziek of gewond waren. Het is dus niet omdat je als freelancer aan de slag bent, dat je je gezondheid in gevaar moet brengen of moet afzien tijdens je werk.

Elke evolutie die de verschillen in sociale uitkeringen tussen werknemers (of je nu als freelancer, bediende of in een ander statuut aan het werk bent) wegneemt, is een stap in de goede richting. Daarnaast moeten we blijven streven naar een eerlijker financiering die de solidariteit tussen alle werknemers garandeert.


Belangrijk om te weten:

  • de arbeidsongeschiktheid moet worden aangetoond met een medisch attest;

  • het attest moet per aangetekend schrijven naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds worden verstuurd. Het kan ook persoonlijk worden overhandigd tegen ontvangstbewijs;

  • Eventuele ziektedagen voorafgaand aan de datum van ondertekening van het medisch attest geven je geen recht op een ziekte-uitkering. Daarom moet je je arts zo snel mogelijk raadplegen!